| نویسنده :موسویان|
| نویسنده :موسویان|

| نویسنده :موسویان|
گردهمایی بسیجیان مبنی بر برائت از روزه خواری در انظار عمومی
فرمانده پایگاه و خواهران بسیجی پایگاه شهید نسل سهراب روز پنجشنبه در پارک پیروزی حضور پیدا کردند.


| نویسنده :موسویان|
مراسم افطاری به خانواده شهدای پایگاه برگزار شد
به همت مسئول ایثارگران
مراسم افطاری به خانواده شهدا در منزل خواهر بسیجی فراهی مسئول ایثارگران پایگاه شهید نسل سهراب برگزار شد.


| نویسنده :موسویان|

  1  2  3  4