کلام نور ـ مرحله سوم رزمایش شباب
بازدید: 0
تاريخ : 1395/06/09
 
مساله ازدواج و تشکیل خانواده در شرع مقدس امر بسیار مهمی است و فواید بسیاری هم دارد، اما مهمترین فایده و هدف ازدواج عبارت است از: تشکیل خانواده، نفس این علقه زوجیت و تشکیل یک واحد جدید مایه آرامش زن و مرد و مایه کمال و اتمام شخصیت آنهاست، بدون آن هم زن و هم مرد ناقص اند.
(امام خامنه ای 10-02-76)